You are here

NEW YORK NEW YORK

28th Jul, 2016

Sometimes we are too busy to drop a word, sometimes we are too busy to stop......new york. Images are language of communication, for artist, for designers, for painters.....

有時候,我們都忙不過來寫一個字,有時我們都忙不過來......停下........紐約。圖像交流的語言,藝術家,設計師,畫家.....

Yǒu shíhòu, wǒmen dōu máng bù guòlái xiě yīgè zì, yǒu shí wǒmen dōu máng bù guòlái...... Tíng xià niǔyuē
Tú xiàng jiāoliú de yǔyán, yìshùjiā, shèjì shī, huàjiā.....