You are here

盧覓雪

撞樣!史上最強6對兄妹/姐弟明星

女人同女人,或者男人同男人相似都唔奇,化妝打扮,甚至整容後都會令人增加相似度,但居然男人同女人一樣有機會「撞臉」!今次就跟大家分享一下5對樣貌相似明星,最難得是他們的笑容或神態也相像,所以就更像一家人。他們不同於整容後然後撞臉的明星,而係貨真價實的似樣,仲唔係失散咗既兄妹或姐弟?