You are here

新娘子

倒數300日小顏計劃

世上有邊個新娘子唔想在big day當日擁有「零死角」V面,影咩相都靚爆鏡呢?為了達成呢個理想,我從一年前開始已經密鑼緊鼓地做facial保養皮膚。