TSL|謝瑞麟NOVA繁星系列頸鍊及戒指得獎名單 | 旭茉JESSICA


Hot key words主頁 / J Community / J Club / TSL|謝瑞麟NOVA繁星系列頸鍊及戒指得獎名單

TSL|謝瑞麟NOVA繁星系列頸鍊及戒指得獎名單

Digital 2017-06-26

 TSL|謝瑞麟NOVA繁星系列頸鍊及戒指得獎名單如下:

18K白色黃金鑲鑽石頸鍊
 
Wing yan Lau
 
8K白色黃金鑲鑽石戒指
May May May

Other Articles