/
/

Fashion Walk 送《夢斷城西》音樂劇門票得獎名單

Fashion Walk 送《夢斷城西》音樂劇門票得獎名單如下: 

Wong Stella
Leung Chi Wa
Carly Tsoi

 

以上得獎者已經過電郵通知領獎方法。謹代表《旭茉JESSICA》感謝 閣下支持是次活動!