Archive15.03.2017

靚仔二代鮮肉比拼

好多名人明星二代一係得個樣,但原來都有例外!最近就有幾個二代鮮肉被睇好,分別係何猷君、譚曉風、孖仔湯君慈和湯君耀。靚仔二代鮮肉比拼何猷君
近日大家都大讚何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君貼地,坐香港航空經濟客位之餘,又為左陪朋友搵passport在瞓機場7小時,完全冇架子。唔單止咁佢仲係數學天才,於美國麻省理工(MIT)畢業,又靚仔讀書成績又好。

靚仔二代鮮肉比拼譚曉風
譚詠倫的兒子譚曉風一樣讀書叻,而且仲多才多藝,考入英國著名學府牛津大學,而且打鼓、彈琴、結他樣樣掂。好多人仲話佢好似年青時的譚詠倫,夠晒高大英俊!

靚仔二代鮮肉比拼湯君慈和湯君耀
湯鎮業的孖仔湯君慈和湯君耀都係叻仔兩名,有型靚仔,而且讀書一樣叻,考入美國有名的UCLA,主修社會學,副修電影。

Text:Rosnna Lee